Gemeenten positief over vraaggestuurd ontwikkelen, maar beperkt in flexibiliteit

Onderzoek onder lokale overheden naar kijk op gestandaardiseerde producten en crowdsourcing

beeld Reality Check AheadValerie van Laarhoven heeft bij Measure haar afstudeeronderzoek voltooid en is daarmee afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam voor Techniek. Valerie heeft voor Measure onderzoek gedaan naar de gemeentelijk kijk op de inzet van AM op enerzijds het vraaggestuurd ontwikkelen d.m.v. crowdsourcing en anderzijds de gemeentelijke opinie t.a.v. het  aanbodgerichte ontwikkelen d.m.v. de inzet van gestandaardiseerde producten, zoals de Smart Collectie van AM.  Door interviews bij een 16-tal gemeenten is achterhaald wat de valkuilen en voorwaarden van acceptatie zijn van de toepassing van gestandaardiseerde producten en de toepassing van de uitkomsten van het crowdsourcen. De consumentenwens hoeft immers niet altijd te stroken met de gemeentelijke uitgangspunten t.a.v. bijvoorbeeld stedenbouw of grondwaarde en ook een gestandaardiseerd product hoeft niet altijd op de steun van Welstand te rekenen, ook al is dit door de consument de aangegeven gewenste woning.

 

Het merendeel van de gemeenten onderschrijft het nut en de noodzaak van het vraaggericht ontwikkelen. Juist in deze tijd moeten ontwikkelaars zich richten op de vraag uit de markt. Ook tegenover de aanbodgerichte aanpak d.m.v. het toepassen/inzetten van de Smart Collectie staan de meeste gemeenten positief, vooral om tot productie te kunnen komen.  Gemeenten geven daarbij aan ook concessies te willen doen om ontwikkelingen mogelijk te maken. Echter, het aanpassingsvermogen beperkt zich veelal tot veranderingen in woningprogrammering, fasering en beeld-kwaliteitsplan. Over de aanpassingen op het bestemmingsplan zijn de meningen verdeeld. Concessies zijn veelal niet mogelijk daar waar het gaat om de grondprijs. Deze wordt over het algemeen nog steeds als marktconform gezien. Ook Welstand weegt zwaar en op de mening van deze onafhankelijke commissie worden geen concessies gedaan. Gemeenten geven verder aan dat woningbouwontwikkelingen een aanvulling dienen te vormen op het huidige woonmilieus en dat niet alleen naar de vraag van nu maar juist ook naar die van de toekomst gekeken moet worden. Gemeenten willen voorkomen dat de crisisbouw zich gaat herhalen. Gestandaardiseerde producten worden ook geassocieerd met mindere kwaliteit.  Uit het onderzoek komt dan ook een contradictie naar voren tussen de wens om ontwikkelingen mogelijk te maken via vraag- en aanbodgerichte projectontwikkeling en het overeind houden van verschillende gemeentelijke doelstellingen. Voor AM zaak om de (bouwtechnische) kwaliteiten en keuzemogelijkheden binnen het concept van de Smart Collectie beter voor het voetlicht  te brengen en Welstand eerder in het proces te betrekken. 
Gemeenten geven ook aan zo vroeg mogelijk bij het project betrokken te willen worden en dat voor een prettige manier van samenwerken ontwikkelende partijen een meer open houding moeten aannemen. Het imago van ontwikkelaars is klaarblijkelijk dan ook nog niet wat het zijn moet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *